2-2- ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی17
2-2-1- علل اصلی توجه به فیزیولوژی پس از برداشت17
2-3- نقش کلسیم درگیاه18
2-3-1- نقش کلسیم در پایداری دیواره سلول18
2-3-2- نقش کلسیم در رشد سلول20
2-3-3- نقش کلسیم در پایداری غشا و تنظیم آنزیم21
2-3-4-محل مصرف کلسیم و اثر آن در رشد و ترکیب گیاه22
2-3-5- نقش کلسیم در ماندگاری میوه24
2-4- نقش جیبرلینها در گیاه24
2-4-1- جیبرلین24
2-4-2- اثرات فیزیولوژیک جیبرلینها25
2-4-3-1-نقش جیبرلین در طویل شدن سلولها26
2-4-3-2- نقش جیبرلین در گلدهی26
2-4-3-3- نقش جیبرلین در پارتنوکارپی26
2-4-3-4- نقش جیبرلین در طویل شدن ریشه26
2-4-3-5- نقش جیبرلین در رشد برگ26
2-4-3-6- نقش جیبرلین در سبزکردن بذور26
2-4-3-7- نقش جیبرلین در عملکرد گیاه27
2-4-3-8- نقش جیبرلین در بزرگی و درشتی میوه27
2-4-3-9- نقش جیبرلین درکیفیت میوه27
2-4-3-10- نقش جیبرلین در به عقب انداختن رسیدن میوهها27
2-4-3-11- نقش جیبرلین در دیر برداشت کردن میوهها28
2-4-3-12- نقش جیبرلین در پا بلند کردن گیاهان پاکوتاه28
2-5- چیتوزان و نقش آن در پس از برداشت28
2-6- پوشش سلوفان30
2-7- مشکلات قبل و پس از برداشت فلفل دلمهای30
فصل سوم32
مواد و روشها32
3-1- آزمایش اول: بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمهای در شرایط کشت در مزرعه33
3-1-1- ویژگیهای محل و زمان اجرای آزمایش33
3-1-2- ویژگیهای خاک و آب در مزرعه33
3-1-3- رقم مورد استفاده34
3-1-4- طرح آزمایشی34
3-1-5- مراحل اجرای آزمایش و مراقبتهای مزرعه34
3-1- 6- اعمال تیمارها35
3-1-7- زمان و روش نمونهبرداری35
3-1-8- صفات مورد ارزیابی35
3-1-8-1- صفات مربوط به میوه36
3-1-8-1-1- صفات فیزیکی و ظاهری36
3-1-8-1-1-1- عملکرد و تعداد میوه36
3-1-8-1-1-2- طول، قطر و شاخص شکل میوه36
3-1-8-1-1-3- وزن، حجم و چگالی میوه36
3-1-8-1-1-4- ضخامت گوشت میوه36
3-1-8-1-1-5- سفتی بافت میوه37
3-1-8-1-1-6- پوسیدگیگلگاه و آفتاب سوختگی بافت میوه37
3-1-8-1-2-صفات بیوشیمیایی میوه37
3-1-8-1-2-1- مواد جامد محلول(TSS)37
3-1-8-1-2-2- درصد اسید کل و pH آب میوه37
3-1-8-1-2-3-ویتامینث در بافت میوه37
3-1-8-1-2-4- فنل کل در بافت میوه38
3-1-8-1-2-5- ظرفیت آنتیاکسیدانی در بافت میوه39
3-1-8-1-2-6-محتوای مالوندیآلدئید در بافت میوه40
3-1-8-1-2-7- نشت یونی بافت میوه40
3-1-8-1-2-8- محتوای کلروفیل و کارتنوئید بافت میوه40
3-1-8-1-2-9- وزن خشک میوه40
3-1-8-2- صفات رویشی گیاه41
3-1-8-2-1- طول میانگره، ارتفاع و عرض بوته41
3-1-8-2-2- تعداد شاخه41

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-8-2-3- سطح برگ41
3-1-8-2-4- وزن خشک ساقه، برگ و ریشه41
3-1-8-2-5- تعداد ریشه جانبی41
3-1-8-2-6- قطر طوقه41
3-1-8-2-7- محتوای کلروفیل و کارتنوئید در برگ41
3-2- آزمایش دوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت، بر صفات کیـفی و مقاومت به سرما در میوههای فلفل دلمهای طی زمان انبارمانی42
3-2-1- تعیین درصد آلودگی یا بیماری قارچی43
3-2-2- تعیین درجه سرمازدگی43
3-2-3- تعیین میزان بازارپسندی (رنگ و ظاهر)43
3-3- آزمایش سوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت و برهمکنش آن با پوششهای سلوفان و چیتوزان بر صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار44
3-4- آزمایش چهارم: بررسی اثر چیتوزان بر کنترل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار45
3-4-1- تهیه سوسپانسیون45
3-4-2- تهیه واکس چیتوزان46
3-5-مواد مصرفی در اجرای آزمایشها46
3-6- آنالیز آماری46
فصل چهارم47
نتایج و بحث47
4-1-1- نتایج آزمایش اول: بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمهای در شرایط کشت در مزرعه48
4-1-1-1- نتایج مربوط به صفات میوه48
4-1-1-1-1- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه51
4-1-1-1-2- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه51
4-1-1-1-3- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه51
4-1-1-1-4- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه52
4-1-1-1-5- اثر تیمارها بر pH و اسید کل52
4-1-1-1-6- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل52
4-1-1-1-7- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه52
4-1-1-2- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمهای54
4-1-1-2-1- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه56
4-1-1-2-2- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره56
4-1-1-2-3- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و شاخه فرعی56
4-1-1-2-4- اثر تیمارها بر تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل برگ56
4-1- 2- نتایج آزمایش دوم: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت برماندگاری و مقاومت به سرما میوه فلفل دلمهای در انبار58
4-1-2-1- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمهای61
4-1-2-2- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر بازارپسندی (تغییررنگ و ظاهر)، شیوع بیماری و سرمازدگی میوه61
4-1-2-3- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر pH و اسید کل آب میوه62
4-1-2-4- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر مواد جامد محلول میوههای فلفل دلمهای62
4-1-2-5- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر میزان ویتامینC، ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل در میوههای فلفل دلمهای63
4-1-2-6- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر نشت یونی و محتوای مالون دیآلدئید در میوههای فلفل دلمهای63
4-1-2-7- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر کلروفیل و کارتنوئید در میوههای فلفل دلمهای64
4-1-2-8- برهمکنش اثر تیمار و دمای انبار بر میزان بیماری و سرمازدگی میوههای فلفل دلمهای67
4-1-2-9- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوههای فلفل دلمهای در انبار67
4-1-2-10- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار69
4-1-2-11- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای در انبار69
4-1-2-12- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان اسیدکل در میوههای فلفل دلمهای در انبار70
4-1-2-13- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوههای فلفل دلمهای در انبار71
4-1-2-14- برهمکنش اثر تیمار، دما و دوره انبارمانی بر میزان بیماری میوههای فلفل دلمهای در انبار71
4-1-3- نتایج آزمایش سوم: اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوششهای سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمهای در انبار72
4-1-3-1- اثر تیمارهای پس از برداشت بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمهای در انبار76
4-1-3-2- اثر تیمارهای پس از برداشت بر بیماری و بازارپسندی میوه فلفل دلمه در انبار76
4-1-3-3- اثر تیمارهای پس از برداشت بر اسیدکل و نسبت قند به اسید میوه فلفل دلمهای در انبار76
4-1-3-4- اثر تیمارهای پس از برداشت بر آنتیاکسیدان و فنل کل در میوه فلفل دلمهای در انبار
76
4-1-3-5- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه79
4-1-3-6- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه79
4-1-3-7- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه80
4-1-3-8- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل میوه80
4-1-3-9- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه81
4-1-3-10- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوه82
4-1-3-11- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنلکل میوه83
4-1-4- نتایج آزمایش چهارم: اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای 84
4-1-4-1- نتایج اثر چیتوزان در کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در شرایط درون شیشهای84
4-1-4-2- نتایج اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار85
4-1-4-2-1- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر کاهش وزن، سفتی و وزن خشک میوه87
4-1-4-2-2- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر بیماری و بازارپسندی میوه87
4-1-4-2-3-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر pH و اسید کل میوه87
4-1-4-2-4-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر مواد جامد محلول، نسبت قند به اسید و وزن خشک میوه87
4-1-4-2-5- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر ویتامینث و آنتیاکسیدان میوه88
4-1-4-2-6-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر نشت یونی میوه88
4-1-4-2-7-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر فنلکل و کارتنوئید میوه88
4-2-1- بحث آزمایش اول91
4-2-1-1- نتیجه گیری کلی آزمایش اول96
4-2-2- بحث آزمایش دوم96
4-2-2-1- نتیجهگیری کلی آزمایش دوم103
4-2-3- بحث آزمایش سوم103
4-2-3-1-نتیجه گیری کلی آزمایش سوم106
4-2-4- بحث آزمایش چهارم107
4-2-4-1- نتیجه گیری کلی آزمایش چهارم109
پیشنهادها110
منابع111
پیوستها…………………………………………………………………………………………….118
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 4-1- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه فلفل دلمهای 49
جدول 4-2- مقایسه میانگین آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه فلفل دلمهای 53
جدول 4-3- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات گیاه فلفل دلمهای55
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات رویشی گیاه فلفل دلمهای57
جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و مقاوت به سرما در میوههای فلفل دلمهای59
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و مقاوت به سرما در میوههای فلفل دلمهای65
جدول4-7- تجزیه واریانس آزمایش اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوششهای سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمهای در انبار…..74
جدول4-8- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پس از برداشت بر صفات میوه فلفل دلمهای در انبار.77
جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم و صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار.86
جدول 4-10- مقایسه میانگین اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم و صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار89
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل2-1- ساختار چیتوزان29
شکل 3-1- جذب غلظتهای مختلف اسید گالیک در طول موج 760 نانومتر و منحنی استاندارد آن.39
شکل4-1- برهمکنش اثر تیمار و دمای انبارمانی بر میزان سرمازدگی و بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار68
شکل4-2- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوههای فلفل دلمهای در انبار68
شکل4-3- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار69
شکل4-4- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای در انبار70
شکل4-5- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان اسید کل در میوههای فلفل دلمهای در انبار70
شکل4-6- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوههای فلفل دلمهای در انبار71
شکل 4- 7-رهمکنش اثر تیمار، دما و دوره انبارمانی بر میزان بیماری میوههای فلفل دلمهای در انبار72
شکل 4- 8- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه79
شکل 4-9- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه80
شکل 4-10- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه81
شکل 4-11- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل آب میوه81
شکل 4-12- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه82
شکل 4-13- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی برظرفیت آنتیاکسیدان میوه83
شکل 4-14- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنل کل میوه83
شکل4-15- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در شرایط کشت درون شیشه84
شکل 4-16- همبستگی بین وزن تک میوه و عملکرد تک بوته.92
شکل4-17- همبستگی بین طول میانگره و ارتفاع گیاه.96
شکل 4-18- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و شاخص آلودگی میوه.98
شکل 4-19- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و محتوای مالون دیآلدئید.99

شکل 4-20- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و درصد نشت یونی.100
شکل 4-21- همبستگی بین میزان کاهش وزن و سفتی بافت میوه.105
شکل4-22- همبستگی بین میزان ویتامینC و ظرفیت آنتیاکسیدان میوه.106
شکل 4-23- همبستگی بین افزایش غلظت چیتوزان و کاهش گسترش قارچ در محیط کشت درون شیشه.107
شکل 4-24- همبستگی بین درصد نشت یونی و شاخص بیماری.108
فصل اول
مقدمه
مقدمه
فلفل دلمهای با اسم علمی Capsicum annuum L.)) از خانواده Solanaceae میباشد و یکی از مهمترین سبزیجات میوهای خاص مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان است که حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آنتیاکسیدانها، ویتامینها و سایر موادگیاهی است و امروزه جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیونها نفر در سطح جـــهان پیدا نموده است (پیوست، 1388). فلفلها به صورتهای مختلف مورد مصرف قرار میگیرد. به عنوان یک سبزی تازه خوری در سالاد، غذای پخته شده و یا خشک شده به عنوان چاشنی استفاده میشود. خاصیت آنتیاکسیدانی بالا، وجود اسیدآسکوربیک، کاروتنها و ویتامینE به مقدار زیاد در فلفلها باعث جلوگیری از بروز انواع سرطانها میشود و بیماریهای قلبی و تصلب شریان را با تاخیر میاندازد. اما با توجه به همهی این مزایا این محصول با مشکلات فراوانی در طول فرایند تولید و فرایند قبل و پس از برداشت روبهرو میباشد. پوسیدگی گلگاه، آفتابسوختگی و حمله آفات و بیماریها در قبل از برداشت و چروکیدگی سریع گوشت میوه، تغییر رنگ میوه و پوسیدگیهای قارچی در پس از برداشت، از مهمترین مشکلات تولید این محصول میباشند. با توجه به روند افزایش جمعیت در سطح جهان، نیاز به تولید محصول با کیفیت و عملکرد بالا توجه افراد را بیش از پیش به خود جلب کرده است (شبانی و همکاران، 1390).
فلفل دلمهای از جمله محصولاتی است که در دو سیستم کشت گلخانهای و کشت مزرعهای تولید میشود. در سیستم کشت گلخانهای به دلیل کنترل شرایط محیطی معمولا? محصول با کیفیت مناسب تولید میشود. اما باتوجه به هزینههای بالای تولید در سیستم کشت گلخانهای بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت این محصول به مزارع اختصاص دارد که به دلیل عدم کنترل شرایط محیطی عملکرد این محصول به طور قابل توجهی کاهش مییابد و همچنین تلفات این محصول نیز نسبت به کشت گلخانهای بیشتر است (دانشور، 1387).
تلفات فرآوردههای باغبانی در جریان پس از برداشت و بازاررسانی به گونهی گستردهای شایان توجه است که بخش عمدهای از این تلفات مرتبط با تغذیه نامناسب محصول در زمان رشد و قبل از برداشت میباشد (راحمی، 1384). بخش قابل توجهی از این تلفات میتواند با افزودن موادی مشخص در زمان قبل و پس از برداشت کنترل شود. در میان عناصر معدنی، عنصر کلسیم موثرتر از سایر عناصر در کنترل عارضههای پس از برداشت میباشد (راحمی، 1384 و خلدبرین و اسلامزاده، 1380 ). در کشور ایران از جمله تلفاتی که در این محصول در کشت مزرعهای قابل توجه میباشد میتوان به پوسیدگی گلگاه، آفتابسوختگی و حمله آفات و بیماریها اشاره کرد (دانشور، 1387). عارضههای چون لکه تلخ سیب1، پوسیدگی گلگاه2 در گوجه فرنگی و سوختگی حاشیه برگهای سبزیجات به کمبود کلسیم نسبت داده میشود (سار، 1987). از جمله راهکارهای توصیه شده جهت کاهش این عوارض در محصولاتی که به این عارضهها حساس هستند محلولپاشی با نمکهای کلسیم میباشد (لیما، 1987). امروزه نقش کلسیم در نگهداری وحفظ کیفیت میوه و سبزیجات بخوبی شناخته شده است. افزایش محتوای کلسیم در دیواره سلولی میوهها میتواند نرم شدگی بافت و شیوع عوارض فیزیولوژیک را کاهش دهد (کپدویل و همکاران،2003). در سالهای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به نقش کلسیم در انواع میوهها و سبزیجات معطوف شده است. کاربرد کلسیم پیش از برداشت موجب جلوگیری از عارضههای فیزیولوژیکی و به تاخیر انداختن فرایند پیری و رسیدگی میوهها میشود (کانوی و سام، 1987 و لیما،1990). کمبود کلسیم در میوهها معمولا به دلیل تحرک و جابهجای کم این عنصر به دلیل بالا بودن شعاع یونی آن میباشد (خلدبرین و اسلامزاده، 1380). لذا محلولپاشی با مواد حاوی کلسیم میتواند باعث جلوگیری از عارضههای ناشی از کمبود کلسیم شود. همچنین جیبرلین یکی از مهمترین تنظیمکنندههای رشد سلولی میباشد که نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان بازی میکند. از جمله نقشهای مهمی که این هورمون درگیاهان دارد میتوان به طویل شدن سلولها، گلدهی، تولید میوه بدون دانه، طویل شدن ریشه، رشد برگها، جوانه زنی بذور، بزرگ شدن و کیفیت میوه، تاخیر در رسیدن میوهها و افزایش طول میانگره اشاره کرد (لانگ، 1998). جیبرلین باعث بهبود رشد گیاه، افزایش کیفیت و کاهش تلفات پس از برداشت میشود. همچنین باعث افزایش کلروفیل، مواد جامد محلول و ویتامینث در میوههای فلفل دلمهای میشود (بلکبیر و همکاران، 1998). گزارشات دیگر اثرجیبرلین بر افزایش سطح برگ، رشد اندام هوایی، افزایش میانگرهها و افزایش رشد میوه در گیاه فلفل دلمهای را نشان میدهد (گرجیا و همکاران، 2010). همچنین بیان شده که جیبرلینها بسته به زمان استفاده، در گیاه اثرات متفاوتی را نشان میدهد و در کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی نیز نقش دارند (هدن و فلیپس، 2000).
لذا تاکنون گزارشی در مورد اثر زمانهای مختلف محلولپاشی قبل از برداشت با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک و اثرات آنها بر خصوصیات کمی، کیفی، رویشی و انبارمانی فلفل دلمهای در شرایط کشت مزرعهای و پس از آن درانبار ارائه نشده است. بنابراین در این تحقیق اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم5/0 درصد و اسیدجیبرلیک 50 میلیگرم بر لیتر بر صفات کمی، کیفی، رویشی و انبارمانی در گیاه فلفل دلمهای در شرایط کشت مزرعهای و پس از آن در شرایط مختلف انبارمانی و با استفاده از تیمارهای چیتوزان و سلوفان مورد بررسی قرار گرفت.
تیمارهای چیتوزان و سلوفان از طریق ایجاد پوشش و جلوگیری از کاهش رطوبت، و ایجاد اتمسفری تعدیل یافته باعث افزایش انبارمانی بسیاری از میوهها میشوند (کیستر و فنما، 1998). همچنین اثر چیتوزان به دلیل ایجاد خاصیت ضد میکروبی و جلوگیری ازگسترش بیماریهای قارچی و باکتریایی در بسیاری از میوهها به اثبات رسیده است (شهیدی و همکاران، 1999). به طور کلی این پژوهش در قالب چهار آزمایش جداگانه، جهت بررسی صفات کمی، کیفی، رویشی و انبارمانی فلفل دلمهای، تحت اعمال تیمارهای شیمیایی و غیرشیمیایی در قبل و پس ازبرداشت طراحی و اجرا گردید.

اهداف کلی:
1- بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمهای.
2- بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت بر برخی از خصوصیات کیفی و مقاومت به سرما در میوه فلفل دلمهای در انبار.
3- بررسی اثر برهمکنش بین تیمارهای کلریدکلسیم و اسید جیبرلیک در قبل از برداشت با تیمارهای چیتوزان و سلوفان در پس از برداشت بر برخی از خصوصیات کیفی فلفل دلمهای در انبار.
4- بررسی اثر پوشش خوراکی چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار.
فصل دوم
کلیات و مروری بر منابع
2-1- فلفل
2-1-1- منشا و خاستگاه فلفل
موطن فلفل دلمهای مرکز و جنوب آمریکاست .اولین کشورهایی که نسبت به کاشت آن اقدام کردند، مکزیک و پرو بودند. آثار باقیمانده از میوه این گیاه به هفت هزار سال قبل از میلاد برمیگردد که در غارهای این نواحی یافت شده است و شواهد مورد دسترس برای کاشت این گیاه در 3500 تا 4500 سال قبل از میلاد نیز به دست آمده است( دانشور، 1387)..
کریستف کلمب کاشف آمریکا، فلفل را به جنوب آورد وسپس در خاورمیانه، آفریقا و آسیا توزیع شد و از آنجا نیز به قسمتهای شمالی برگشت. پس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب به اروپا برده شد. در اسپانیا و ایتالیا به تصور این که میتوان از آن به عنوان ادویه استفاده کرد، به طور وسیع گسترش یافت و به فلفل اسپانیایی مشهور شد و از طریق کشورهای اروپا به آسیا راه یافت. در حال حاضر در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری در فضای باز و در اروپا در گلخانهها کشت میشود (پیوست،1388).
2-1-2- مشخصات گیاه شناسی
فلفل دلمهای با نام علمی L. Capsicum annuum از خانواده Solanacea است که در بین این خانواده بعد از سیب زمینی و گوجه فرنگی مقام سوم را از نظر اهمیت دارد. این جنس دارای 30 گونه گیاهی وحشی است ( دانشور، 1387). انواع اهلی فلفل به پنج گونه بزرگ و مهم تقسیم شده است که عبارتند از 1-C.annuum L. 2- C. chinense lacquim acc 3- C. pubescens ruiz et ravon 4- C. frutesens L. cv. tabasco 5- C. baccatum var . pendulum سه نوع اول دارای میوههای با طعم ملایم و درشت میباشند که به عنوان سبزی مورد استفاده قرار میگیرند و دو گونه چهارم و پنجم دارای میوههای تند و ریز هستند که جهت ادویه مصرف میشوند. رقم کالیفرنیا واندر که خاستگاه آن آمریکا است در ایران به عنوان بهترین رقم فلفل دلمهای مورد کشت وکار قرار میگیرد.
در طبقهبندی تاکسونومی آن اختلاف زیادی وجود دارد. کلیه گونهها دارای 24=n2 کرموزوم هستند. فلفل دلمهای گیاهی علفی و حساس به سرما میباشد که در نواحی معتدله به صورت یکساله بوده ولی در نواحی گرمسیری ممکن است رشد آن تا چند سال تداوم داشته باشد. فلفل برای تولید میوه سبز یا کاملا”رسیده کشت میشود که این میوه به عنوان یک سبزی خام یا پخته در سالاد مصرف میگردند. اکثر گونههای فلفل مورد کشت در نواحی معتدله وگرمسیری به گونهCapsicum annum L. تعلق دارد. این گیاه دارای گلهای کامل و ساقهی منشعب به طول 15 تا 180 سانتیمتراست. برگها بدون بریدگی بوده و تخم مرغی یا بیضی شکل دیده میشوند. در فضای آزاد این گیاه از اواخر بهار تا اواخر تابستان گل میدهد. گلهای آن به صورت پنج قسمتی است و به رنگ سفید، زرد، سبزروشن و بنفش دید میشود. پرچمها مجزا از هم و دارای میله بنفش رنگ هستند. تخمدان سه برچهای و طول خامه آن بین 4 تا 5 میلیمتر است. قسمت برآمده مادگی از یک طرف آزاد و از طرف دیگر با پرده واسط به مزوکارپ چسبیده است. میوه فلفل از نظر گیاهشناسی یک سته است و به رنگهای مختلف دیده میشود. از نظر گردهافشانی اغلب خودگشن است ولی به علت بزرگی گل، قدرت زیاد و مدت طولانی تلقیح دگرگردهافشانی وجود دارد. ریشه اصلی عمیق و حداکثر تا 80 سانتیمتر عمق دارد. قدرت تولید ریشه نابجا در آن ضعیف است و به همین دلیل کاشت عمیق آن بر عکس گوجه فرنگی بیفایده است (پیوست، 1388).
فلفل منبع غنی برای تامین ویتامینهای ضروری و مواد معدنی میباشد. از طرف دیگر فلفل حاوی مقادیر بالایی از آنتیاکسیدانتها و مواد ضروری از قبیل ویتامینث، کارتنوئیدها و ترکیبات فنولیک میباشد. این محصول همچنین حاوی غلظت بالایی از پتاسیم میباشد که این مواد در مجموع ظرفیت تغذیهای و آنتیاکسیدانی فلفل را تشکیل میدهند. فلفل نیز مانند گوجه فرنگی به خاطر بالا بودن آنتیاکسیدانتها و لیکوپن در پیشگیری از بیماریهای قلبی نقش مهمی دارد. فلفل با توجه به رنگ پوست حاوی مقادیر مختلفی از ویتامینث است و به رغم تنوع ژنتیکی غنی که در این محصول وجود دارد، دانش ما دربارهی فیزیولوژی آن محدود است و منحصر به ارقام اندکی میباشد که بیشتر از همه در مورد فلفل C. annuum با میوههای زنگولهای شکل میباشد (بوسلند و وتوگا، 2000).
2-1-3- اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی
فلفلهای شیرین به رنگ قرمز، نارنجی و زرد سبزیجات زنگولهای شکلی هستند که در وعده غذایی بشر به صورت سبزی تازه در سالادها، سوپها، خورشتها، ترشیها، دلمه و خوراکهای پخته شده یا خشکشده برای ادویه استفاده میشوند (اینز و مونتاگو، 2000). فلفل تازه به عنوان یکی از سبزیجات با میزان بالایی از ویتامینث در سلسله گیاهی بررسی شده است. فلفلهای شیرین فاقد تندی و دارای دیواره محکم هستند. پریکارپ میتواند فاقد تندی اما بافت جفت میتواند تند باشد (جعفر و همکاران، 1994).
فلفل غنی از ویتامینهایی چون A،B1 ، B3، C، Eو ترکیبات فنولیکی است (اینز و مونتاگو، 2000). فلفلهای قرمز حاوی سطوح بالایی از فنولیکهای طبیعی (Quercetin، Luteolin و Capsasinoid) میباشند (بهنامینا و همکاران، 2009). این ترکیبات بر روی طعم میوه و کیفیت غذایی در زمانهای تغییر رنگ، طعم، چاشنی موثر است. این ترکیبات اثرات مفیدی در سلامت انسان دارند. فلاونوئید، فلاونها و کارتنوئیدها رنگیزههای موجود در کلروپلاست میباشند (سیمون و کوین، 1988). کارتنوئیدهای فلفلهای قرمز شامل Capsorubin و Capsanthin، در میوههای نارنجی شامل Zeaxanthin و Vioaxanthin و در میوههای زرد Zeaxanthin، Lutein، Vioaxanthin و Antheraxanthin میباشد (اینز و مونتاگو، 2000). در فلفل رسیده و بالغ پروویتامینA، اسید آسکوربیک و میزان کارتنوئیدکل افزایش مییابد (جعفر و همکاران، 1994).
سطح زیرکشت این گیاه در جهان از سال 1970 تا 1980 حدود 30 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر سطح زیر کشت آن در فضای آزاد و گلخانه جمعا? حدود یک میلیون هکتار برآورده میشود که 56 درصد آن در آسیا، 17 درصد در اروپا، 15 درصد در آفریقا، 10 درصد آمریکای شمالی و مرکزی و 2 درصد در آمریکای جنوبی است (پیوست، 1388). فلفل دلمهای منبع غنی برای تامین ویتامینهای ضروری بدن از جمله ویتامینث و مواد معدنی است. از طرفی حاوی مقادیر زیاد آنتیاکسیدانها و موادی همچون کارتنوئید و ترکیبات فنولیک میباشد. فلفل دلمهای همچنین حاوی مقادیر بالایی پتاسیم میباشد. به طور معمول میزان ویتامینث یک فلفل دلمهای متوسط در حدود شش برابر ویتامینث پرتقال میباشد. باید توجه داشت که فلفلهای دلمهای با رنگهای متفاوت حاوی مقادیر مختلفی ویتامینث میباشند. گزارش شده است که یک فلفل دلمهای متوسط سبزرنگ 80 درصد نیاز روزانه ویتامینث و 8 درصد ویتامینA مورد نیاز یک فرد بالغ را تامین می کند (بوسلند و وتوگا، 2000).

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید