صمیمیت از دیدگاه استرنبرگ 75
صمیمیت ازدیدگاه باگاروزی(مدل تعاملی وترکیبی)78
صمیمیت از دیدگاه وارنینگ(مدل ترکیبی) 78
صمیمیت از دیدگاه آدلرین ها(رویکرد سیستماتیک)81
صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان 82
صمیمیت ازدیدگاه اسپنسر 82
صمیمیت ازدیدگاه بیورکوویش و کاردون 84
صمیمیت ازدیدگاه فارمن (مدل رشدی) 84
صمیمیت از دیدگاه نظریه انتخاب 86
صمیمیت از دیدگاه بالبی(سبک دلبستگی فرد وارتباط آن با روابط صمیمانه) 87
بررسی پیشینه مطالعاتی 92
پژوهش ها ی انجام شده در داخل کشور 92
پژوهش های انجام شده درخارج کشور 96

فصل سوم:روش شناسی پژوهش
مقدمه 105
جامعه آماری 105
حجم نمونه 105
شیوه ی نمونه گیری 106
ابزار اندازه گیری 106
محاسبه پایایی 108
تعیین روایی محتوایی 109
طرح پژوهش 110
برنامه آموزش 110
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 112

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 113
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 113

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 123
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه 130
بحث پیرامون فرضیه های پژوهش 130
بررسی فرضیه اول پژوهش 133
بررسی فرضیه دوم پژوهش 134
نتایج کلی پژوهش 134
محدودیت 136
پیشنهادها 136
پیشنهادهای کاربردی 136
پیشنهادهای پژوهشی 136
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوستها
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(3-1)پرسشنامه خود متمایز سازی بر حسب مولفه 107
جدول(3-2)پرسشنامه صمیمیت زناشویی بر حسب مولفه 108
جدول(3-3):محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری 109
جدول(3-4)دیاگرام طرح پژوهش 111
جدول(4-1) توزیع نمونه ها از نظر جنسیت 113
جدول(4-2) توزیع نمونه ها از نظر میزان تحصیلات 115
جدول(4-3) توزیع نمونه ها از نظر شغل 117
جدول(4-4) توزیع نمونه ها از نظر میزان تحصیلات همسر 118
جدول( 4- 5) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه) 119
جدول (4- 6) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون 121
جدول( 4- 7) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه) 122
جدول(4- 8) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون 124
جدول(4-9)خلاصه نتایج تحلیل واریانس وکواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون 124
جدول (4-10)خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب های نمره های پیش آزمون و پس آزموندر سطوح عامل (گروه آزمایش وگواه) 125
جدول(4-11)خلاصه نتایج تحلیل واریانس وکواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون 126

جدول(4-12) نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن به تفکیک خرده مقیاس های خود متمایز سازی 127
جدول(4-13) نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن به تفکیک خرده مقیاس های خود متمایز سازی 128 128
فهرست نمودارها

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید